Vilkår og betingelser

  1. Generelt

Disse avtalevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av alle typer varer og tjenester som Makroboks AS selger til firma og privatpersoner. Tjenestenes funksjoner og innhold er definert i beskrivelsen av tjenestene/produktene på Makroboks sine internettsider. Makroboks AS forbeholder seg retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelige på nettsiden. Kjøper forplikter seg til selv å holde seg oppdatert mht. de til enhver tid gjeldende betingelser og innhold i denne avtalen. Oppdaterte betingelser skal alltid være tilgjengelige på denne siden hos Makroboks AS.

Med ”kjøper” menes i denne avtale firma eller privatperson som kjøper varer og tjenester fra Makroboks AS. Med ”selger” menes Makroboks AS.

Avtalen er inngått og avtalevilkårene anses akseptert i sin helhet ved bestilling. Kunden plikter å melde fra til Makroboks AS ved adresseforandringer eller forandringer i den e-postadressen som kunden kan treffes på. Kunden er selv ansvarlig for at informasjonen som oppgis til Makroboks AS er riktig til enhver tid. Kunden er ansvarlig for å påse at brukerinformasjon, herunder passord m.v. til enhver tid oppbevares på en forsvarlig måte, for å hindre at denne informasjonen kommer uvedkommende i hende.

  1. Bestilling

Bestilling av varer og tjenester kan gjøres elektronisk Makroboks sine nettsider. Ordrebekreftelser sendes alltid pr e-post og kjøper må ha oppgitt en gyldig e-post adresse.

Fristen for å endre, kansellere eller pause abonnementet er tirsdager kl 23.00 i forkant av levering. Kansellerer du etter fristen vil du fortsatt få levering uavhengig om betaling gikk igjennom eller ikke.

  1. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Betaling skjer på bestillingstidspunkt med kortbetaling (Stripe) eller faktura. Ved abonnement med kort betales det forskuddsvis for første uke det bestilles for. Ved betaling via faktura fakturerer vi etterskuddsvis i slutten av hver måned.

Alle fakturaer fra Makroboks AS sendes elektronisk via epost, og det kreves oppgitt en gyldig epostadresse ved bestilling.

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet på nettsidene til Makroboks AS. Alle priser og produktsammensetninger kan når som helst endres av Makroboks AS. Ved prisendring gjelder ny pris fra og med neste fakturautstedelse/korttrekk for abonnenter. Abonnenter varsles innen en uke fra oppstart av ny periode. Varsling på selskapets internettsider regnes som kunngjøring.

  1. Levering

Tilgjengelighet

Du er selv ansvarlig for å være tilgjengelig i leveringsperioden, eller gi beskjed i god tid ved eventuelle endringer/ønsker. Sjåføren vil alltid først forsøke å ringe på. Er ingen hjemme, vil sjåføren ringe til telefonnummeret som er oppgitt i ordren. Dersom vi fortsatt ikke får kontakt, vil maten plasseres utenfor døren, dersom dette vurderes forsvarlig av sjåføren (for boliger med egen inngang vil maten alltid plasseres utenfor ved manglende kontakt). Hvis det vurderes uansvarlig å sette igjen pakken (eks. leilighetsblokker i sentrum), vil den bli kjørt i retur til oss. Maten blir da forsøkt levert på nytt mandag mellom kl 09-15 (gjelder for søndagsleveranser). Dersom maten nok en gang kommer i retur, må henting avtales.

NB! Nye leveringsforsøk gjelder kun adresser innenfor Oslo (postnummer 0001-1299). Leveranser som kjøres i retur utenfor Oslo må hentes på vårt lager.

Fremkommelighet til leveransested

Alle leveringsadresser må være fremkommelige med bil. Som hovedregel bør det være asfaltert frem til tomten (unntak gjøres ved alle tilfeller der det ikke skaper utfordringer for sjåføren å komme seg frem). Dersom det ikke lar seg gjøre å kjøre frem til, eller i umiddelbar nærhet av leveransested, tar vi forbehold om at pakken kan kjøres i retur, eller avtale at kunde møter sjåfør så nært sjåføren kommer med bil. Det samme gjelder på vinterføre eller glatt føre hvor forholdene reduserer fremkommeligheten med bil. Hvis pakken kjøres i retur, kan den hentes på vårt lager (må avtales). Vi vil alltid opplyse om at pakken ikke kommer frem. Forholdene vurderes av sjåføren ved hvert leveringsforsøk, men vi forbeholder oss også retten til å stanse abonnement, der vi ser at fremkommeligheten generelt er for lav.

Abonnement og oppsigelse

Abonnementstjenester fornyes automatisk for en ny periode dersom de ikke blir skriftlig eller muntlig oppsagt før oppstart av en ny periode.

Ved bytte til dyrere abonnement betaler man ingen oppsett- eller flytteavgift, kun differansen mellom det gamle og det nye produkt/tjeneste, beregnet ut fra gjenværende tid i inneværende avtaleperiode. Selger kan si opp abonnementsforholdet med tre virkedagers varsel fra neste utleveringsdag, og kunden belastes ikke for den gjenværende andelen i perioden.

Fristen for å endre, kansellere eller pause abonnementet er tirsdager kl 23.00 i forkant av levering. Kansellerer du etter fristen vil du fortsatt få levering uavhengig om betaling gikk igjennom eller ikke.

 

  1. Regler for angrerett

Ihht. Angrerettloven er ferske varer som mat unntatt fra angreretten, og måltider fra Makroboks AS kan dermed ikke returneres.

  1. Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kjøper henvende seg til kundeservice. Makroboks AS tilbyr brukerstøtte via epost; info@makroboks.no, gjennom kontaktskjema eller pr telefon; +47 41 54 58 40.

  1. Mislighold, manglende betaling.

Abonnement

Ved manglende eller forsinket betaling sender selger betalingsoppfordringer pr. e-post. Ved purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler i purregebyr. Dersom faktura ikke blir betalt til tross for purring, vil abonnementet bli stengt. Det er ikke mulig å gjenåpne abonnementet før denne er betalt for i sin helhet.

Enkeltbestillinger

Ved enkeltbestillinger betales ordren normalt på bestillingstidspunkt. Ved unntak hvor varen er levert og betaling mangler, vil selger ved forsinket betaling sende betalingsoppfordringer pr. e-post. Ved purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler i purregebyr.

  1. Feil og mangler

Ved vesentlige feil eller mangler på selgers tjenester, kan kjøper kreve erstatning. Erstatningsbeløpet er alltid begrenset til innbetalt beløp for den aktuelle leveransen hvor feilen oppsto. Selger er ikke under noen omstendighet erstatningspliktig for bortfall av omsetning og andre direkte eller indirekte forhold som kan inntreffe som følge av feil eller mangler ved en leveranse.

9.2 Allergier og uønskede ingredienser

Vi produserer mange ulike retter på samme sted, med mange ulike ingredienser. Spor og biter av forskjellige ingredienser KAN derfor havne i feil rett, selv om vi prøver vårt beste for å unngå dette. Dersom du har alvorlige allergier mot ingredienser vi generelt benytter, vil vi derfor ikke anbefale å ta sjansen på å bestille fra oss. Vi kan ikke holdes ansvarlig ved allergiske reaksjoner, utover refusjon av måltidene det gjelder, maksimalt opp til det fulle innbetalte ordrebeløpet.

Plukkfeil/systemfeil kan også forekomme ved plukking av måltidene i ordren din. Du er selv ansvarlig for å lese igjennom ingredienslisten på etiketten, og forsikre deg om at retten ikke inneholder uønskede ingredienser. Dersom du får tilsendt feil måltider, refunderer vi de det gjelder.

  1. Force majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, trafikkulykker, krig, naturkatastrofer, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

  1. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Makroboks AS kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Oslo vedtas som verneting.